Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Màu sắc ti gon

Người dời gót ngọc rời dương thế
Bỏ lại nơi đây chốn trần ai


Các bà chúa thời nguyễn

Nhan sắc các bà hoàng thời Nguyễn
Chân dung hai hoàng hậu Tiên Cung (vợ trước)
và Thánh Cung (vợ sau) của vua Đồng Khánh.
Bà Tiên Cung tên thật là Dương Thị Thục, mẹ của vua Khải Định